Most read

Fetva

Pyetja: Cili është mendimi juaj, në fakt cili është qëndrimi i Fesë Islame përkitazi me një person i cili ka shëndet të mirë dhe pasurinë e tij, të tundshme dhe të patundshme, ia ka dhënë njërit prej djemve të tij, ndërkaq djemtë e tjerë i ka privuar nga kjo pasuri pas vdekjes së tij. Personi […]

Lexo më shumë

Vendimi nr.113 (7/24) Këshilli Evropian për Fetva dhe Gjurmime vendosi si vijon: I – Mbrojtja e bukurisë dhe zbukurimi është nga objektivat e legjislacionit islam. Allahu i Madhërishëm ka thënë:<<Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur>>[Et-Tinë: 4]; <<Thuaj:”Kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që Allahu i krijoi për robtë e […]

Lexo më shumë

Pyetja: I nderuari profesor, Dr.Jusuf el-Kardavi, Allahu të ruajt. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Në kohën e fundit po diskutohet me të madhe për punën e fëmijëve dhe për statusin juridik të punës së fëmijëve, pasi ka mbështetës dhe kundërshtues të kësaj dukurie. Për atë, ju drejtohem juve për të treguar […]

Lexo më shumë

Pyetja: Nëse agjërimi bie në kohën e provimeve, kur dita është e gjatë 18 apo 20 orë, a lejohet të mos agjërohet? Përgjigjja: Muslimani duhet të ngrihet në syfir dhe ta bëjë nijet agjërimin. Nëse mund ta plotësojë gjatë ditës, kjo është mirësi e All-llahut, e nëse has në pengesa të mëdha, atëherë le të […]

Lexo më shumë

Prof.Dr. Vehbe Zuhajli Nëse kompania e nxjerr zekatin e gjithë kapitalit, kjo vlen për të gjithë aksionerët në atë kompani, ngase kompania këtë e bën në cilësi të përfaqësuesit të autorizuar nga aksionerët, të cilët si zakonisht, e autorizojnë kompaninë që t’i kryej detyrimet dhe borxhet. Por, nëse aksionerët kërkojnë që kompania mos e kryej […]

Lexo më shumë

Pyetja: Nëse kur jemi duke agjëruar me harresë hamë diçka, e pastaj na kujtohet dhe e lëmë, a duhet ta agjërojmë atë ditë, apo të vazhdojmë të hamë dhe ta kompenzojmë me një ditë tjetër? PËRGJIGJA: Nëse një person është duke agjëruar dhe harron se agjëron, dhe si rezultat i kësaj ha apo pi diçka, […]

Lexo më shumë

PYETJA: Nëse jemi duke agjëruar, a mund të pastrohemi me ujë, pra të bëjmë banjo? PËRGJIGJJA: Nuk ka pengesë që personi i cili agjëron të pastrohet me ujë. Larja me ujë nuk e prish agjërimin, bile edhe nëse një person që agjëron, për një kohë futet në bazen dhe qëndron në ujë, apo qëndron në […]

Lexo më shumë
Go to TOP