Most read

Juli 2018

Rejhan Neziri Diagnostikët e kohës nuk janë unanimë sa i përket rëndësisë që feja e ka ose jo në një botë gjithnjë në globalizim e sipër. Ajo për çka ata janë unanimë, është fakti se fetë në dekadat e kaluara u janë nënshtruar proceseve të thella të transformimit. Me ndikim të dukshëm këtu na paraqitet […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija Kemi numër të madh hatmesh, leximesh e mësimesh përmendësh të Kur’anit, por nuk kemi për hatër të Kur’anit respektim të tjetrit, familjes, shoqërisë, botës, xhamisë, rendit, namazit, duasë, prindërve, gruas, etj. Kemi kuantitet, e shumë pak kualitet, respektim të lartë të Mus’hafit, e fare pak të mësimeve, përmbajtjes dhe normave të tij. […]

Lexo më shumë

Prof. Dr. Safvet Haliloviq Termi insan (njeri) në Kur’anin fisnik përmendet 65 herë. Vërehet se në ajetet në të cilët përmendet ky term shfaqen një sërë karakteristikash të njeriut, të cilat paraqesin natyrën thelbësore dhe qenien e brendshme të tij. Kur’ani Fisnik thekson rëndësinë e fesë dhe të ndjekjes së drejtimit të cilin e trasoi […]

Lexo më shumë

Prof.Dr.Vehbe Ez-Zuhajli Marrë parasyshë se fejesa nuk është martesë, por premtim për martesë, sipas mendimit të pjesës më të madhe të juristëve, i fejuari apo e fejuara lejohet të tërhiqen prej fejesës.Kjo, ngase derisa nuk ka kontratë martese, nuk ka detyrim dhe domosdoshmëri që t’i përmbahesh diçkahit.Mirëpo, moralisht duhet që palët mos e thejnë premtimin […]

Lexo më shumë
Go to TOP