Most read

Agjërimi në kohë provimesh

Pyetja:

Nëse agjërimi bie në kohën e provimeve, kur dita është e gjatë 18 apo 20 orë, a lejohet të mos agjërohet?

Përgjigjja:

Muslimani duhet të ngrihet në syfir dhe ta bëjë nijet agjërimin. Nëse mund ta plotësojë gjatë ditës, kjo është mirësi e All-llahut, e nëse has në pengesa të mëdha, atëherë le të han dhe le ta kompenzojë këtë ditë më vonë. All-llahu xh.sh. ajetin ku e obligon agjërimin e mbaron me fjalët: „Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju.“

U përgjigj: Dr.Jusuf el-Kardavi

Përktheu nga arabishtja: Bashkim Aliu

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to TOP